Lista aktualności Lista aktualności

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej

PLANY ZALESIEŃ I INWESTYCJI PS DLA WPR 2023-2027

Nadleśnictwo Chełm zaprasza do składania wniosków o plan zalesienia i inwestycji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Termin przyjmowania wniosków do  ARiMR od 1.06 do 31.07.

W ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej
w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. 2023 poz. 737), wyróżniamy:

I. Zalesianie gruntów rolnych (plan zalesienia);

II. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (plan inwestycji), gdzie wyróżniono inwestycje:

a) przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:

- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego

w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat;

- dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, lub odnowienie drzewostanu uszkodzonego.

b) zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa
w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę;

c) założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wy-nosi od 30 do 60 lat, przy czym ta remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów;

d) założeniu strefy ekotonowej rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewo-stanie wynosi od 11 do 30 lat;

e) wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego
w drzewostanie wynosi od 11 do 30 lat, polegających na jego rozluźnieniu przez usunięcie drzew niepożądanych;

f) zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na ogrodzeniu gruntu – w przypadku wykonywania inwestycji, o których mowa w lit. a–d lub zabezpieczeniu przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami, repelentami, osłonkami lub wełną owczą – w przypadku wykonywania inwestycji, o których mowa w lit. a, b i d.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla gruntów, do których właściciel ubiega się o wybraną interwencję, na jego wniosek, sporządzany jest przez właściwe miejscowo nadleśnictwo plan zalesienia lub plan inwestycji.

Wniosek o sporządzenie planu zalesienia lub planu inwestycji składa się do Nadleśnictwa wraz
z niezbędnymi aktualnymi dokumentami określonymi w ww. Rozporządzeniu (dokumenty nie starsze niż 3 miesiące). Dokumenty winny posiadać właściwą pieczątkę Urzędu wraz z podpisem właściwego pracownika, a w przypadku dokumentów kilku stronnicowych, również na każdej ze stron. Wzory dokumentów oraz lista wymaganych dokumentów znajdą Państwo poniżej.

Przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów do wniosku o sporządzenie konkretnego planu prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem Nadleśnictwa Chełm  (nr tel. Tel.: (82) 560-32-98 wew. 26, 570988446) w celu uzgodnienia rodzaju i ilości dokumentów dołączanych do wniosku i niezbędnych do sporządzenia konkretnego planu zalesienia lub planu inwestycji.  

Co warto wiedzieć o planie:

  • Wykonanie planu jest bezpłatne,
  • Nadleśnictwo ma 60 dni na sporządzenie planu (od daty wpłynięcia wniosku z kompletną dokumentacją),
  • Nadleśnictwo nie przyjmuje  niekompletnej dokumentacji (nie ma możliwości „doniesienia" brakujących dokumentów)
  • W przypadku planów działek, gdzie rolnik odstąpił od  wykonania zalesienia, istnieje możliwość odbioru dokumentacji po złożeniu wniosku do biura nadleśnictwa.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe2