Asset Publisher Asset Publisher

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021-2023 r.

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021-2023 r. - instrukcje i zarządzenia.

„Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

„Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów  Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),

Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Materiały do pobrania.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia    20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 236, posiadająca księgę wieczystą nr LU1C/00088715/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 236, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipinki (0009), gmina Żmudź.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 1,3812 ha, w tym: 0,6985 ha – E-N; 0,6827 ha – Ls.

 


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 106, posiadająca księgę wieczystą nr ZA1K/00067785/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 106, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Leśniowice (0008), gmina Leśniowice.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 0,9998 ha, w tym: 0,7228 ha – PsVI; 0,2770 ha – LsIV.


LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 29.12.2017 r. likwiduje się punkt kasowy w biurze nadleśnictwa.

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ

.

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2017 r.