HISTORIA HISTORIA

Historia Nadleśnictwa Chełm

"Nie znać his­to­rii to być zaw­sze dzieckiem" Cyceron

Dane historyczne na temat lasów chełmskich są skąpe. Pierwszy zapis dotyczący lasów chełmskich pochodzi ze ,,Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego''-Chlebowieckiego-,,gospodarstwa leśnego w roku 1852 zaprowadzone"… Oznacza to, że lasy te były objęte planową gospodarką. Źródło to podaje, że np. lasy wsi Siennica Różana o powierzchni 3563 mórg były urządzone i objęte planową gospodarką od 1874r.

Wszystkie lasy chełmskie w XIX wieku stanowiły własność wielkich majątków ziemskich.

Po rozbiorach Polski, a później po powstaniach 1830 i 1863r. rząd carski stopniowo przejmował grunty rolne i leśne od majątków ziemskich będących w rękach polskich. Dobrami tymi  hojnie obdarowywał ludzi szczególnie zasłużonych dla polityki carskiej lub prawosławne władze kościelne. Tak np. główny kompleks obecnego obrębu Stańków ,,Czułczyce" był przekazany w zarząd prawosławnych władz kościelnych. Pomimo braku danych odnośnie prowadzonej w lasach gospodarki należy przypuszczać , że lasy chełmskie zagospodarowane były planowo zgodnie z ówczesnymi zasadami. Głównym sposobem użytkowania były zręby zupełne odnawiane poprzez samosiew przy pomocy pozostawionych na zrębach grup drzew, a w przypadku nieudania się samosiewów powierzchnie zalesiano sztucznie.

Pomimo stosowania określonych zasad zagospodarowania lasu z  obecnego stanu lasu należy wnioskować  że przy nadmiernych wyrębach do sprawy odnowienia nie przywiązywano większej wagi. Z zakresu użytkowania ubocznego stosowano wypas bydła w drzewostanach ponad 20 letnich, grabienie ściółki w drzewostanach starczych klasy wieku oraz zbiór płodów leśnych.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej z części lasów chełmskich utworzono w 1918 r. Nadleśnictwo Państwowe Chełm obejmujące części lasów obecnego zasięgu nadleśnictwa.

Utworzone w 1918 roku Nadleśnictwo Państwowe Chełm obejmowało 9993,30 ha. Ówczesnym Nadleśniczym był Cz. Starzyński.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 31.08.1929r. dokonano podziału Nadleśnictwa Chełm na Nadleśnictwo Pobołowice i Nadleśnictwo Stańków, a jednostka gospodarcza o nazwie Nadleśnictwo Chełm przestała istnieć. Nadleśnictwo Pobołowice o powierzchni 3803,40 ha obejmowało wschodnią część lasów państwowych i siedzibę umieszczono w zabudowaniach dawnej popówki w Pobołowicach. Nadleśnictwo Stańków o powierzchni 5805,60 ha obejmowało pozostałą część a siedziba urzędu pozostała w Stańkowie. Charakterystyczną cechą gospodarki tego okresu było oddawanie zrębów pod uprawę rolną na 1-2 letni okres oraz wprowadzanie litych sośnin na żyznych lasowych siedliskach.

 Okres II wojny światowej to plądrownicza gospodarka okupanta, masowa defraudacja drewna bezpośrednio po wojnie, wypasy bydła niszczące odnowienia, pociągające zubożenie drzewostanów i degradację gleb leśnych we wszystkich kategoriach własności.

Po II wojnie światowej w roku 1944 na terenie lasów chełmskich utworzono trzy Nadleśnictwa Państwowe: Pobołowice, Chełm  i Rejowiec.

Na przestrzeni okresu powojennego lasy Nadleśnictwa Chełm przeszły różne zmiany organizacyjne, reformy związane z reorganizacją w Lasach Państwowych i podziałem administracyjnym kraju.

Dziś znów wróciło na naszych terenach Nadleśnictwo Chełm, jako jednostka nadrzędna dla 14 leśnictw zgrupowanych w 3 obręby: Pobołowice, Stańków i Zawadówka.

 

Wszystkich pasjonatów historii zapraszamy do uzupełniania naszej historii, szczególnie o cenne informacje dotyczące byłych pracowników naszej jednostki.