Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Zgodnie z ustawą ,,Prawo Łowieckie" z 1995 roku, łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Działalność z zakresu gospodarki łowieckiej obejmuje następujące zagadnienia:

  • dążenie do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju populacji poszczególnych gatunków zwierząt,
  • regulacja liczebności i struktury populacji zwierząt,
  • utrzymanie w wysokiej kulturze poletek łowieckich,
  • dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, gdy jest utrudniony dostęp do pożywienia,
  • ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w środowisku leśnym oraz w uprawach i płodach rolnych.
  • ochronę ostoi zwierzyny, poprzez jej odpowiednie oznakowanie i ograniczenie wstępu,
  • kultywowanie zwyczajów łowieckich,
  • kształtowanie właściwych postaw etycznych u myśliwych,
  • a także zwalczanie kłusownictwa,

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chełm zlokalizowanych jest 25 obwodów łowieckich, w tym 19 leży w całości w zasięgu nadleśnictwa. Obwody dzierżawi 16 kół łowieckich, które gospodarkę łowiecką prowadzą na zasadach określonych w przepisach państwowych i unijnych, w oparciu o roczne plany łowieckie i wskaźniki wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.