Obszary Chronionego Krajobrazu Obszary Chronionego Krajobrazu

Chełmski Obszar ChK

Piękne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się półkolem w rejonie Głębokiego, dochodząc do miejscowości Świerże nad Bugiem, a na południu w rejon Pobołowic. W jego środkowej części zlokalizowany jest Chełmski Park Krajobrazowy. W granicach obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości zbudowane ze skał wapiennych (margle kredowe) na przemian z podmokłymi zagłębieniami, w których spotkać można wszystkie typy torfowisk niskich, w tym charakterystyczne dla tego mezoregionu torfowiska węglanowe.

Lasy, wykształcone na żyznych siedliskach budują wielogatunkowe drzewostany z bogatym runem i podszytem.


W granicach obszaru występują zatwierdzone rezerwaty przyrody: „Jezioro Świerszczów", „Roskosz", „Bachus", „Brzeźno" i „Serniowy". Cztery pierwsze znajdują się na terenie Nadleśnictwa Chełm a ostatni położony jest w Nadleśnictwie Sobibór.