Obszary Chronionego Krajobrazu Obszary Chronionego Krajobrazu

Grabowiecko-Strzelecki Obszar ChK

Malownicze tereny Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich

Obszar rozciąga się pasem szerokości od 2 do 8 km, obejmując w części zachodniej położone w dolinie Wieprza fragmenty Krasnegostawu. Jego centralną część zajmuje Skierbieszowski, a wschodnią Strzelecki Park Krajobrazowy. Zachodnią i środkową część obszaru obejmuje bardzo bogato urzeźbiony i niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich porozcinany dolinami rzek: Wojsławki i Żółkiewki. Wschodnia część to równinny obszar Obniżenia Dubienki z dolinami rzek Wełnianki oraz Bugu. Urozmaicona rzeźba terenu, o bardzo dużych walorach krajobrazowych charakteryzuje się systemem suchych dolinek i wąwozów wyrzeźbionych w podłożu lessowym. Lasy, zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie tego obszaru, lecz ze względu na fakt, iż porastają najbardziej niedostępne zakątki, wykazują duży stopień naturalności. Niezwykłe urozmaicenie tego niżowego krajobrazu stanowi Bug, jedna z nielicznych w Polsce rzek o nieuregulowanym korycie i bardzo licznych starorzeczach.