Obszary Chronionego Krajobrazu Obszary Chronionego Krajobrazu

Pawłowski Obszar ChK

Ostoja przyrodnicza w krajobrazie przemysłowym.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę Dorohuczy, otoczoną wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów otaczających miejscowość Pawłów, zwarty i dość duży kompleks stawów rybnych w rejonie Kaniego oraz fragment doliny i rzeki Wieprz. Lasy Pawłowskiego OChK charakteryzują się wyraźną dominacją drzewostanów na siedliskach lasowych. Tylko miejscami głównie w południowo -zachodniej części kompleksu występują siedliska mniej żyzne, lasów mieszanych i borów mieszanych. Ta część kompleksu cechuje się jednak znaczną mozaiką siedlisk, w tym wilgotnych i bagiennych.
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu oddziela od siebie dwa zagłębia przemysłowe: cementowe z Rejowcem Fabrycznym na południu od Lubelskiego Zagłębia Węglowego na północy. Główną funkcją tego obszaru jest łagodzenie i zapobieganie nakładania się na siebie niekorzystnych wpływów wywieranych przez przemysł na środowisko przyrodnicze.