Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 106, posiadająca księgę wieczystą nr ZA1K/00067785/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 106, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Leśniowice (0008), gmina Leśniowice.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 0,9998 ha, w tym: 0,7228 ha – PsVI; 0,2770 ha – LsIV.