Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020 r. według stanu na
31.12.2019 r.

 

1. Zapas grubizny brutto -  5 666,66 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 117,74 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasion - 604,20 kg

b) zwierzyny - 0 szt.

c) stroiszu - 0 mp

d) choinek - 0 szt.

e) szyszek i owocostanów - 250 kg

5. Produkcja sadzonek - 3200 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne - 65,27 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 1554,76 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 59 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach - 541,07 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych - 8408,24 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków -  2722,50 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej -  0,00ha

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 14,12 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy -  5247,59 ha

g) lasy wodochronne - 3 883,36 ha

h) lasy glebochronne - 0,00 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 303,81 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 22400 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 117299 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  62 etaty