Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia    20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 236, posiadająca księgę wieczystą nr LU1C/00088715/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 236, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipinki (0009), gmina Żmudź.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 1,3812 ha, w tym: 0,6985 ha – E-N; 0,6827 ha – Ls.