Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Państwowe skupują grunty pod nowe lasy

Nadleśnictwo Chełm przedstawia zasady nabywania gruntów zgodnie z Zarządzeniem nr 79 DGLP z dnia 30.12.2021 r. wydanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sparwie powiększania zasobów leśnych.

Poniżej do pobrania dokumety szczegółowe dotyczące Nadleśnictwa Chełm.


Rozpal bezpiecznie ognisko w lesie!

Z przyjemnością informujemy, że zostało udostępnione 5 lokalizacji do bezpiecznego rozpalenia ogniska. Są one zlokalizowane przy Miejscach Postoju Pojazdów w Leśnictwach Wojsławice, Kumów, Haliczany, Sawin i Góry.

Najbliższą lokalizacją dla mieszkańców Chełma jest miejsce ogniskowe w lesie Borek. Znajduje się ono ok. 300 m od siedziby Nadleśnictwa Chełm po wschodniej stronie szosy Chełm – Hrubieszów. Do miejsca prowadzą tablice kierunkowe zlokalizowane od strony parkingu przy Nadleśnictwie i od ulicy Modrzewiowej.

Możliwy jest również dojazd dla osób poruszających się na wózku.

Z miejsca do rozpalenia ogniska może korzystać każdy. Rozpalający bierze na siebie odpowiedzialność za rozpalony ogień i za jego zgaszenie.

Drewno na ognisko nie może pochodzić z okolicznego lasu. Należy zaopatrzyć się w nie np. w najbliższej stacji paliw albo u najbliższego leśniczego zgodnie z zasadami sprzedaży detalicznej. Niewielkie ilości drewna, w ramach możliwości Nadleśnictwa udostępniane są przy bramie wjazdowej do Nadleśnictwa nieodpłatnie. Prosimy o oszczędne gospodarowanie tymi zasobami. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przygotowania drewna przez Nadleśnictwo po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem wydarzenia.

Szczegółowy regulamin korzystania z tych miejsc znajduje się tutaj.

Życzymy spokojnego wypoczynku.


Nabór zewnętrzny na stanowisko SPECJALISTY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI

Nadleśnictwo Chełm ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko SPECJALISTY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.

Szczegóły w załączniku.


INFORMACJA O PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU - MITSUBISHI ASX

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm z siedzibą w Chełmie, przy ul. Hrubieszowskiej 123, 22-100 Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Mitsubishi ASX.

Zapraszamy do zapoznania się z załaczoną dokumentacją oraz zakupu samochodu.


INFORMACJA O PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU - SUZUKI JIMNY

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm z siedzibą w Chełmie, przy ul. Hrubieszowskiej 123, 22-100 Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowo-terenowego marki Suzuki Jimny.

Zapraszamy do zapoznania się z załaczoną dokumentacją oraz zakupu samochodu.

 


„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 i 2022 roku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA 2000 Dobromyśl w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 i 2022 roku

Strona internetowa postępowania: dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania oferty https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm
 


,,Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 roku.”

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,,Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 roku.”

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm


Informacja o zamiarze dokonania zamiany gruntów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11-2/12) Nadleśnictwo Chełm informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm uzyskał zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (pismo z dnia 13 listopada 2020 r., znak: ZS.2261.5.2020).

Szczególowe informacje zawiera załącznik.


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021-2023 r.

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021-2023 r. - instrukcje i zarządzenia.

„Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

„Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów  Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),

Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Materiały do pobrania.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia    20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 236, posiadająca księgę wieczystą nr LU1C/00088715/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 236, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipinki (0009), gmina Żmudź.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 1,3812 ha, w tym: 0,6985 ha – E-N; 0,6827 ha – Ls.

 


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U z 2007 r. Nr 78 poz. 532), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chełm.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Do sprzedaży przeznaczona jest działka ewidencyjna nr 106, posiadająca księgę wieczystą nr ZA1K/00067785/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działka ewidencyjna nr 106, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Leśniowice (0008), gmina Leśniowice.

3. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia wynosi 0,9998 ha, w tym: 0,7228 ha – PsVI; 0,2770 ha – LsIV.


LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 29.12.2017 r. likwiduje się punkt kasowy w biurze nadleśnictwa.

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ

.

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2017 r.