Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Zasługujące na ochronę pozostałości różnorodnych ekosystemów.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych  i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska czy płaty nie użytkowanej roślinności.

Na terenie nadleśnictwa objęto ochroną 685 obiektów, których łączna powierzchni wynosi 1264,29 ha.


Objęto ochroną trwałe nieużytki gospodarcze, pełniące ważną rolę w procesie stabilizacji stosunków wodnych, stanowiące  ostoje rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Charakteryzują się one znacznym zróżnicowaniem występujących w ich obrębie siedlisk, od zbiorowisk kserotermicznych poprzez zaroślowe do bagiennych i torfowiskowych.