Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z art. 5. 1 Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, położonymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chełm prowadzą następujący starostowie:

  1. Starosta Chełmski
  2. Starosta Krasnostawski
  3. Starosta Łęczyński

Jednocześnie informujemy, że powierzchnia lasów na dzień 31.12.2018 r., niestanowiących własności Skarbu Państwa, a jedynie będących w zasięgu Nadleśnictwa Chełm wynosi 6582 ha.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.
Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

- ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
- wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub odpowiednimi decyzjami;
- pielęgnowanie i ochrona lasu.